• komuryardimi.jpg
  • komuryardimi22.jpg

A) DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR

1- Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık ve Şartlı Gebelik Yardımları

      2004 yılından bu yana devam ettirilmekte olan (Şartlı Nakit Transferi yardımları) kapsamında Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı: Şartlı Eğitim Yardımı  (ŞEY), yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla; ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır. ŞEY Eğitim Yardımı için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişilerin çocukları yararlanmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı: Yardımın düzenli bir şekilde alınabilmesi için 0–6 yaş grubu çocukların sağlık ocaklarına sadece aşı için değil, bazı hastalıkların önceden tespit edilmesi için yapılan sağlık kontrolleri için de götürülmeleri gerekmektedir.

Sağlık yardımından yararlanan çocukların hangi tarihlerde kontrollere götürülecekleri sağlık ocakları tarafından verilen “Kontrol Kartının” üzerinde yazmaktadır.

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında Hak sahiplerinin ödemeleri aşağıdaki durumlarda kesilmektedir;

*  Eğitim yardımı alan çocukların iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık yapmaları,

*  Eğitim yardımı alan çocukların mezun olmaları, okuldan atılmaları ya da vakfa haber vermeksizin okul değiştirmeleri,

*  Sağlık yardımı alan çocukların sağlık ocaklarınca belirlenen tarihlerde düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmamaları,

*  Sağlık yardımını alırken okul çağına gelen çocukların okula kaydı yapıldıktan sonra öğrenci belgelerinin vakfa verilmemesi,

*  Haksahibi olan kişinin bağlı bulunduğu vakfa haber vermeksizin ikamet ettiği adresini ya da İl/İlçesini değiştirmesi,

* Haksahibi olan kişinin veya eşinin sosyal güvenlik kurumuna bağlı (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) bir işe başlaması,

*  Haksahibi olan kişinin ekonomik durumunda iyi yönde değişiklik olması,

* Haksahibi olan kişinin ya da yardım yapılan çocuklardan herhangi bir tanesinin vefat etmesi,

* Bütün bunların yanında başvuru sırasında imzalanan “Sözleşme”ye aykırı davranılması

Şartlı Gebelik Yardımı: 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Gebelik yardımları yapılmaktadır.

  Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL.

  Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.

 2- Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

      29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi;  3294 Sayılı Kanun kapsamında olan Eşi Vefat Etmiş Kadınlar olarak belirlenmiştir. Vakıf tarafından 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan program kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından yardım programından yararlanmasına yönelik karar verilen eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde aylık 250 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 500 TL düzenli yardım verilmektedir. Bu kapsamda programla ilgili başvurular ve ödemeler devam etmektedir.

 3- 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki İş ve İşlemler

            633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki işlemler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlanmıştır. 2012 yılından itibaren 2022 Sayılı Kanun kapsamında yer alan kimselerle ilgili karar alma organı olarak Vakıf Mütevelli Heyeti görevlendirilmiş olup 2012 Kasım ayından itibaren 2022 Sayılı Kanunla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler Vakıf tarafından yapılmaya başlanmıştır.

2022 Sayılı Kanun kapsamında;

 Yaşlı Aylığı:437,43TL

%40-%70 Arası Engelli Maaşı:874,87TL

%70-%100 Arası Engelli Maaşı:1312,30TL

Engelli Yakın Aylığı:874,87TL

 4- Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

             Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır. Askerin annesi hayatta değilse babası başvuru yapabilmektedir. Muhtaç Asker Aylığı iki ayda bir 500TL olarak ödenmektedir.

 

B) VAKIF KAYNAKLI YARDIMLAR

1- Sığınma Başvurusu Sahipleriyle İlgili Yardım Çalışmaları

      03.02.2011 tarih ve 2011/1 Sayılı Fon Kurulu kararının 2.8.b maddesi uyarınca muhtaçlıkları Vakfımız tarafından tespit edilen Yabancı Uyruklu Şahısların ilimizde ikamet edecekleri gün sayısı ve Fon Kurulu'nun ilgili kararında belirlenen günlük yemek bedeli olan 4,40 TL üzerinden hesaplanarak tespit edilen miktarlar Vakfın hesabına aktarılması için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden talep edilmektedir.

      2- Acil Ödemeler ve Yol Yardımları

    İlimizde yaşayan 3294 Sayılı Kanun kapsamında yoksullukları Mütevelli Heyetince kabul edilen kimselere tedavileri için il dışına sevkli gittiklerinde yolculuk masraflarında kullanılmak üzere yol yardımı ve yine yoksul ailelerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Vakfımız tarafından yardım yapılmaktadır.

           3- Yakacak (Kömür) Yardımları

            2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

4- Gıda Yardımları

   3294 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisinde olduğu yapılan malvarlığı incelemeleri ve hane ziyaretleriyle ortaya konulan vatandaşlarımıza her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Mütevelli Heyet toplantı kararları ile yıl içerisinde nakdi olarak gıda yardımı yapılmıştır. Gıda yardımlarının aynî olarak değil nakdî olarak ödenmesi uygulamada kolaylık sağlamakta olup vatandaşın da  ihtiyacını serbest bir şekilde karşılama imkanı doğmaktadır.

      5- Çeşitli Afet, Yangın ve Diğer Barınma Yardımları

               Yıl içerisinde gerçekleşen heyelan, yangın, sel vb. afetler ile barınma amaçlı yapılan yardımlarda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen tutarda afetten mağdur olan vatandaşlarımıza nakdi yardım yapılmaktadır.

      6- Eğitim Yardımları

    Vakfımız tarafından eğitim-öğretim dönem başlarında yine Vakfımız tarafından çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta güçlük çektiği belirlenen muhtaç ailelere limitleri Mütevelli Heyetince belirlenen miktarlarda yardım yapılabilmektedir.

              Vakfımıza hayırsever kurum yada şahıslardan gelen nakdi ve/veya ayni yardımların ilimizde yaşayan yardıma muhtaç öğrencilere temini söz konusu olmaktadır.

             7- Sağlık Yardımları

             Sağlık yardımı kapsamında; vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri 01.01.2012 tarihi itibarıyla 5510 Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm vatandaşlarımızın tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri GSS kapsamına alınmıştır.