• banner11.jpg
  • banner13.jpg
  • banner14.jpg
  • banner15.jpg
  • banner16.jpg

 

 

Yardım başvuruları değerlendirilip talebi onaylanan vatandaşlarımıza yardım ve teslimat bilgilerini içerir kısa bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.


ÇORUM İLİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

PERSONEL ALIM İLANI

Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere     1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (bir) Büro Görevlisi Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf (askerliğe elverişsiz) olmak.(Askerlik durumu tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olanlar.

9) Personel Alımında ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan türü (KPSS) 3(üç)  puan türünden en az 70 puan almış olmak.

10) Çorum il sınırları dahilinde en az 6 ay süreyle ikamet ediyor olmak.

11) Adaylar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. (Aynı anda hem Büro Görevlisi hem de Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ilanı için yapılan başvuruların tespiti halinde her iki başvuru da iptal edilecektir.)

12) Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından  KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday çağrılacaktır.

13) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık ya da engeli bulunmamak.

14) İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti Tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

 

    

            B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak. (Word, Excel vb. Ofis Programları)

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (sadece erkek adaylar için)

4) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

5) Vakfımızda en az 5 (beş) yıl çalışmayı taahhüt etmek, 5 yıl zarfında işi bırakması durumunda 40.000(kırkbin) TL Vakfımıza tazminat ödeyeceğine dair  noterden tasdikli taahhütname imzalanacaktır.

 

            C-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular 15/02/2016 - 23/02/2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.(sosyalyardimlar.aile.gov.tr/)  (appext.aile.gov.tr/vakifilan)

Online olarak başvuru yapan adaylar başvuru için istenen belgeleri 15/02/2016 Pazartesi gününden 26/02/2016 Cuma günü saat 17.00'a kadar Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen elden teslim etmek zorundadır. Posta, kargo yoluyla ve belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru esnasında belge asılları ibraz edilmek zorundadır. Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

            D-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1-     Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-   İş başvuru dilekçesi (Başvuracak adayın kendisi tarafından düzenlenecektir.)

3-   Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

4-   KPSS sonuç belgesi (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az    70 puan almış olmak)

5-   Sürücü belgesi fotokopisi (B-C veya E sınıfı Sürücü Belgesi) (erkek adaylar için)

6-   Diploma fotokopisi

7-   Adli sicil belgesi

8-   Çorum il sınırları (Merkeze bağlı ilçeler, beldeler ve köyler) dahilinde en az 6 ay süreyle ikamet     etmekte olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak ikametgâh belgesi

9-   Erkek adaylarda; terhis belgesi veya askerlikten muaf (askerliğe elverişsiz) olunduğuna dair belge

10- Bilgisayar kullanabildiğine dair belge

11- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu

12- Kendi el yazısıyla yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konularından bahsedilecektir.)

13- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engeli olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (sözleşme imzalama aşamasında istenecektir.)

 

            E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Alınacak olan 1(bir )Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için; Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5(beş) katı aday 5 (beş)kişi ,

Alınacak olan 1(bir )Büro Görevlisi için; Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5(beş) katı aday 5 (beş) kişi mülakata çağrılacaktır.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 29/02/2016 tarihinden itibaren Çorum Valiliği'nin http://www.corum.gov.tr/ Resmi Web sitesinde, Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın corumsydv.org.tr Resmi Web Sitesinde ve Vakfımızın Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No:63 adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için mülakat yeri ve zamanı mülakata girmeye hak kazanan adaylara daha sonra bildirilecektir.

Adayların evrakı üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

İşe girmeye hak kazanan adayların Vakfımıza gelip sözleşme imzalayacakları tarih daha sonra kendilerine bildirilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp imzalamamakta serbesttir.

İrtibat için : Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No:63 ÇORUM

Tel :  0 364 224 33 68 / Fax: 0 364 225 31 90

E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web Sitesi : corumsydv.org.tr